top of page
AKDENİZ GENÇLİK FESTİVALİ
13-14-15-16 EKİM ADANA 
İŞ BAŞVURU FORMU
Daha Önce Görev Aldığı Festival- Şenlik- Konser / Görevi / Görev Süresi / Tarih

Teşekkürler! Sizinle iletişime geçeceğiz.

İş Sözleşmesi

İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Süreli iş sözleşmesi" yapılmıştır. Sözleşmede adı geçen işveren sözleşme ADN FEST ORGANİZASYON GIDA REKLAM ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ’i, işçi ise …………………………………………………………………….' ifade eder.

  1. TARAFLAR:

İŞVEREN

Adı Soyadı / Ünvanı : ADN FEST ORGANİZASYON GIDA REKLAM ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : Kabasakal Mah. 129033 Sk. No:12 Çukurova ADANA

İŞÇİNİN :

Adı Soyadı :  Doğum Yeri ve Tarihi :

TC No : Baba Adı :

İkametgah Adresi :

Telefon Numarası :

   2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu süreli iş sözleşmesi 01.10.2022 tarihinde başlamış olup 24.10.2022 tarihine kadardır.

   3. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 13.10.2022

   4. ÜCRET BRÜT :

   5. YAPILACAK İŞİN KONUSU : Festival Alanında Muhtelif Görevlendirme

   6. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ : İşverenin il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri. İşçi,                     gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat aranmaksızın geçici             veya    devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.

   7. ÜCRET : İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak sözleşme bitiş tarihinin mesai sonunda toplu olarak ödenir.

   8. ÖZEL ŞARTLAR : İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul           ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen ve kabul edilen ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

      a) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş                güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi                                düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

      b) İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi              eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı                    dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

      c) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

      d) İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

      e) İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla                          yükümlüdür.

      f) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde ve sahada                                 kullanmamayı,   çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması yada kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine           veya iş alanlarına sokmamayı taahhüt eder.

      g) İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden              zorunlu hizmet talep edilebilir.

      h) Kurumun gizliliği ve her türlü dokümanlarla ilgili bilgileri paylaşması durumunda sözleşme fesh edilir ve maddi manevi                      tazminat davası açılacağını işçi tarafından kabul edilir.

      i) İş akdinin işçi tarafından bozulması durumunda en az 3 ay benzer bir iş sektöründe çalışamaz.

   9. FESİH VE TAZMİNATLAR :

      a) Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat                    ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

      b) Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesindeki ihbar                    önellerine uygun olarak, önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların                ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

      c) İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak feshederse, işçiye iş kanunu hükümlerine uygun olarak                   tazminat öder. Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin                  geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür.

      d) İşçi sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak feshederse, mücbir sebep bildirmek veya işverenle anlaşarak                sözleşmeyi fesh etmek zorundadır. Aksi durumda işçi 20.000 TL (YirmibinTL) sözleşme cezai bedeli işverene ödemeyi                      peşinen taahhüt ve kabul eder.

      e) İşçi çalışma şartlarında festivalin kötü algılanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunamaz.

      f)İşveren işçi gerçekleşen kavga veya adli vakalarda tutanak haline alınan her türlü olayda işçi için maddi cezai uygulama                   yapabilir.

      g) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı                hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür.

   10. SON HÜKÜMLER :

      a) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

      b) Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer (Adana ) mahkemeleri ve icra daireleridir.

      c) Bu hizmet akdi  01.10.2022 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalandı.

 

  İşveren veya Vekili İşçi 

     (İmza-Kaşe) (Adı Soyadı-İmza)

bottom of page